Careers
at Accenture
Przejście do sekcji głównej zawartości.Witamy, zaloguj się, 
Początek sekcji głównej zawartości. Format do druku Nie można ukończyć czynności. Obsługa plików cookie w przeglądarce jest wyłączona. Aby kontynuować, proszę włączyć obsługę plików cookie w preferencjach przeglądarki i odświeżyć przeglądarkę. 

Udostępnij dane osobowe (wybierając "Akceptuję", wyrażasz zgodę na wszystkie warunki). 

Wybierz język 

Informacja o ochronie danych osobowych w procesie rekrutacji i zatrudniania w firmie ACCENTURE

 

Jeżeli dla potrzeb rozwoju kariery korzystasz z internetowych zasobów Accenture, informujemy, że gromadzimy i przetwarzamy twoje dane osobowe w celach związanych z procesem rekrutacyjnym.

Możemy również korzystać z plików Cookies oraz innych technologii śledzenia. Te same technologie są wykorzystywane w obszarze Marketingu (miedzy innymi w bazach danych CRMkampaniach mailingowych & systemach łączenia i analiz danych osobowych) w celu zapewnienia indywidualnym osobom spersonalizowanego doświadczenia, przekazywania odpowiednich informacji odnośnie kariery i możliwości w Accenture, jak również w celu analizy efektywności naszych działań i zasobów rekrutacyjnych.

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób Accenture wykorzystuje dane osobowe kandydata w procesie rekrutacyjnym można znaleźć poniżej.


Wprowadzenie, czyli kto gromadzi dane osobowe kandydata?

Kiedy ubiegasz się o zatrudnienie w Accenture, firma nasza gromadzi i wykorzystuje twoje dane osobowe w trakcie procesu rekrutacji i ewentualnego zatrudniania. Jak zostało to opisane w niniejszej Informacji o Ochronie Danych Osobowych, dane osobowe kandydata mogą być przechowywane i wykorzystywane przez Accenture w celach określonych w punkcie: „Co Accenture robi z danymi osobowymi kandydata?” poniżej.

Zgodnie z informacją poniżej, Accenture może otrzymywać informacje o kandydatach od osób trzecich. „Accenture” lub „my” oznacza poszczególne spółki powiązane lub spółki zależne Accenture gromadzące, wykorzystujące i przechowujące dane osobowe kandydata w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, procesami rekrutacji (Recruiting), zarządzania talentami (Talent Management), jak również procedurą zatrudniania, jeżeli kandydatowi zostanie przedstawiona oferta pracy. Każda jednostka Accenture zlokalizowana poza Unią Europejską jest reprezentowana przez Accenture PLC.

Pełna lista jednostek Accenture w poszczególnych krajach wraz z danymi kontaktowymi znajduje się na końcu niniejszej Informacji o Ochronie Danych Osobowych.


Jakie dane osobowe gromadzi Accenture?

Rodzaj informacji, jakich wymaga Accenture oraz sposób, w jaki dane są gromadzone i wartościowane zależy od lokalnych wymagań w państwie, w którym zlokalizowane jest dane stanowisko. Nie zależy natomiast od miejsca, w którym przebywa kandydat.

Accenture gromadzi następujące kategorie danych:

 • Dane personalne;
 • Dane dostarczane w życiorysach / CV, listach motywacyjnych, próbkach materiałów pisanych lub innych materiałach pisemnych;
 • Dane generowane przez osoby prowadzące rozmowy i rekruterów, w oparciu o interakcje z kandydatem lub proste wyszukiwanie w Internecie;
 • Dane udostępniane przez osoby trzecie, np. firmy pośredniczące, rekrutacyjne, strony internetowe do poszukiwania pracy, w zależności od sytuacji;
 • Rekomendacje kandydata, jakich mogą udzielić w jego imieniu inne osoby;
 • Dokumenty wymagane zgodnie z prawem imigracyjnym;
 • Dane dotyczące wcześniejszego zatrudnienia, wykształcenia oraz, w stosownych przypadkach, historii kredytowej, karalności, lub inne dane ujawnione podczas procesów background screeningu;
 • Dane dotyczące zdrowia lub niepełnosprawności kandydata w przypadkach, kiedy ma to znaczenie dla wykonywanej pracy lub dostępu do stanowiska pracy, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych co do czasu gromadzenia takich danych oraz innych stosownych ograniczeń.
 • Dane na temat rasy / przynależności etnicznej / wyznania / niepełnosprawności / płci oraz utożsamianego przez kandydata statusu LGBT, w celach sprawozdawczości na rzecz jednostek rządowych, o ile jest to wymagane, jak również w celu poznania charakterystyki różnorodności pracowników Accenture.
 • Dane wygenerowane w wyniku udziału kandydata w testach psychologicznych, technicznych lub behawioralnych. Więcej informacji na temat charakteru takich ocen kandydat otrzymuje przed rozpoczęciem każdego tego typu testu.


Jednym ze sposobów, w jaki gromadzimy informacje, jest korzystanie z cookies. Są to niewielkie pliki informacyjne zapisujące i odtwarzające informacje na temat wizyt kandydata w naszych narzędziach i na naszych stronach internetowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce cookies.

Kandydat nie ma obowiązku udzielania Accenture jakichkolwiek wymaganych informacji, jednak ich nieudzielenie może mieć skutek w postaci przerwania procesu rekrutacji na stanowisko, o które się ubiega.

Niniejsza Informacja o Ochronie Danych Osobowych jest dostępna w każdej chwili poprzez zalogowanie do systemu za pomocą nazwy użytkownika i hasła.

Poprzez dostarczenie informacji na swój temat kandydat potwierdza, że wszelkie jego oświadczenia są prawdziwe i poprawne, zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przekonaniem oraz, że nie pominął świadomie żadnych mających związek negatywnych informacji. Dostarczenie jakichkolwiek nieprawdziwych informacji może zdyskwalifikować kandydata.


Co Accenture robi z danymi osobowymi kandydata?

Accenture wykorzystuje dane osobowe kandydata w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel
Podstawa prawna

Ocena kwalifikacji kandydata do zatrudnienia na stanowisku, o które się ubiega, jak również pod kątem przyszłych ról, jakie mogą się pojawić.

Prawnie uzasadnione interesy Accenture związane z zapewnieniem, że firma zatrudnia odpowiednich pracowników.

Zarządzanie aplikacją kandydata.

Prawnie uzasadnione interesy Accenture związane z zapewnieniem, że firma zatrudnia odpowiednich pracowników.

Usprawnienie komunikacji z kandydatem.

Prawnie uzasadnione interesy Accenture związane z zapewnieniem odpowiedniej komunikacji pomiędzy organizacją a kandydatem.

Realizacja funkcji administracyjnych (np. zwrot kosztów poniesionych w związku z rozmową kwalifikacyjną).

Prawnie uzasadnione interesy Accenture związane z zapewnieniem, że firma zatrudnia odpowiednich pracowników.

Analiza danych, w tym analiza puli kandydatów w celu lepszego zrozumienia, kto aplikuje na stanowiska w Accenture i w jaki sposób przyciągnąć największe talenty.

Prawnie uzasadnione interesy Accenture związane z zapewnieniem, że firma stale usprawnia swoje procesy rekrutacyjne.

W niektórych przypadkach, nagrywanie rozmów w celu przedstawienia ich innym rekruterom oraz osobom kierującym procesami zatrudnienia.

Prawnie uzasadnione interesy Accenture związane z zapewnieniem, że firma zatrudnia odpowiednich pracowników.

Jeżeli kandydat zarejestruje się na naszej stronie Kariera, wprowadzamy go do bazy danych, aby mógł w przyszłości otrzymywać informacje o stanowiskach i wydarzeniach w Accenture.

Prawnie uzasadnione interesy Accenture związane z zapewnieniem, że firma zatrudnia odpowiednich pracowników.

Przenieść Twoje dane kontaktowe, dane odnośnie wykształcenia, zatrudnienia, informacje o aplikacji i CV – wszystkie dostarczone przez Ciebie w naszym systemie rekrutacji, do Accenture Talent Connection - serwisu, który utrzymujemy, aby powiadamiać Cię o nowych stanowiskach, które mogą być dla Ciebie interesujące (po maju 2019 r.).

Prawnie uzasadnione interesy Accenture związane z zapewnieniem, że firma zatrudnia odpowiednich pracowników.

Sprawozdawczość na rzecz jednostek rządowych oraz spełnienie wymogów prawnych.

Spełnienie obowiązku prawnego.


W przypadkach, w których powyższa tabela określa dbałość o nasze uzasadnione interesy dla określonego celu, bierzemy również pod uwagę potencjalne interesy, podstawowe prawa i wolności kandydata oraz to, czy mogą one zostać dotknięte naszymi czynnościami przetwarzania. Zrównoważyliśmy interesy, prawa i wolności kandydata z naszymi interesami, uwzględniając cele przetwarzania, bezpieczeństwo danych kandydata oraz nasz aktualny związek z kandydatem. W oparciu o test równowagi oraz biorąc pod uwagę nasze starania, aby informować kandydata w sposób transparentny o czynnościach przetwarzania, w naszej opinii, przetwarzanie danych kandydata nie ma istotnego wpływu na jego interesy, prawa i wolności. Skontaktuj się z nami, jeżeli zechcesz uzyskać więcej informacji na temat wykonanego przez nas testu równowagi.

Przetwarzamy dane osobowe kandydata w celach określonych w tabeli powyżej na podstawie jego wcześniejszej zgody, w zakresie, w jakim zgoda taka jest obowiązkowa zgodnie z obowiązującym prawem.

Accenture nie wykorzystuje danych osobowych kandydata w celach niezgodnych z celami wymienionymi w Informacji o Ochronie Danych Osobowych, chyba że jest to wymagane lub dozwolone prawem, lub jest w żywotnym interesie kandydata (np. w razie nagłego wypadku natury medycznej).


Z jakich źródeł Accenture pozyskuje dane osobowe kandydata?

Accenture może pozyskiwać dane osobowe kandydata z następujących źródeł:

 • Od kandydata, kiedy dostarcza swój życiorys lub inne informacje online;
 • Od innych spółek powiązanych Accenture;
 • Z rozmów z rekruterami oraz rozmów kwalifikacyjnych odbywanych z osobami kierującymi procesami zatrudniania oraz innym personelem lub przedstawicielami Accenture, przy czym niektóre z tych rozmów mogą być nagrywane, jak również z poszukiwań w Internecie, jakie mogą prowadzić te osoby. Dane mogą również pochodzić z portali internetowych dedykowanych poszukiwaniu pracy lub stron poświęconych networkingowi zawodowemu (np.: monster.com, LinkedIn, etc.), na których kandydat publicznie udostępnił swoje dane;
 • Od wcześniejszych pracodawców;
 • Z mediów społecznościowych;
 • Od osób trzecich takich jak: zewnętrzne firmy rekrutacyjne, agencje zatrudnienia, lub strony internetowe, przez które kandydat skontaktował się z Accenture. Accenture nie przyjmuje od zewnętrznych agencji rekrutacyjnych życiorysów niezamawianych, jednak czasami korzysta z usług takich agencji w oparciu o pisemne umowy. Każdy życiorys lub inne informacje o kandydacie dostarczone poza ustanowionymi wytycznymi odnośnie ich dostarczania (w tym za pośrednictwem strony Kariera lub w korespondencji elektronicznej do pracownika Accenture) bez pisemnej zgody, są uważane za dostarczone do użytku przez Accenture, a w przypadku zatrudnienia kandydata przez Accenture, nie stanowią przedmiotu żadnej opłaty; oraz
 • Z wywiadu środowiskowego (background check), stosownie do przypadku. W zakresie dozwolonym prawem, Accenture może kontaktować się z osobami trzecimi w celu przeprowadzenia tzw. background screeningu. Treść informacji pozyskiwanych w wyniku wywiadu środowiskowego różni się w zależności od kraju, aby zapewniać zgodność z wymaganiami lokalnymi, jednak może obejmować informacje z publicznie dostępnych źródeł, od wcześniejszych pracodawców lub współpracowników kandydata, ze szkół, do których kandydat uczęszczał, biur informacji kredytowej oraz rejestrów karnych. Kandydat otrzymuje szczegółowe informacje odnośnie charakteru weryfikacji przed jej rozpoczęciem. W przypadkach, gdy jest to wymagane stosownym prawem lokalnym, kandydat może być poproszony o udzielenie specyficznych informacji dla potrzeb wywiadu środowiskowego, (które mogą obejmować dane wrażliwe) bezpośrednio Accenture.


Powyższe źródła stanowią źródła prywatne, chyba że zostały wyraźnie oznaczone jako „publiczne”. Należy zwrócić uwagę, że wymienione instytucje mogą przechowywać dane osobowe zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią.


Kto ma dostęp do danych osobowych kandydata? Gdzie ma swoją lokalizację?

Ogólnie, dostęp do danych osobowych kandydata jest ograniczony w celu zminimalizowania liczby osób w ramach globalnej organizacji Accenture, którym dostęp ten jest potrzebny do celów opisanych w niniejszej Informacji o Ochronie Danych Osobowych, a wśród których mogą być potencjalni przyszli przełożeni oraz wyznaczone przez nich osoby, personel działów HR, IT, Compliance, Marketing, Legal, Finance and Accounting oraz Internal Audit.

Jako organizacja o charakterze globalnym posiadająca systemy informatyczne o globalnym zasięgu, Accenture może przekazywać dane osobowe kandydata innym jednostkom Accenture w ramach ogólnoświatowej organizacji Accenture. Accenture posiada polityki wewnętrzne mające na celu zapewnianie równego poziomu ochrony danych osobowych w ramach całej organizacji Accenture. Wszelkie transfery danych osobowych kandydata do innych jednostek Accenture (w tym transfery z państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) poza ten obszar) regulują obowiązujące w Accenture wiążące reguły korporacyjne, (których kopia znajduje się tutaj). Listę jednostek Accenture uprawnionych do przetwarzania danych osobowych kandydata wraz z informacjami kontaktowymi można znaleźć tutaj. Tutaj znajduje się pełna lista wszystkich podmiotów z grupy, które mogą być zaangażowane w przetwarzanie danych osobowych kandydata.

Ponadto, w razie potrzeby, Accenture może przekazywać dane osobowe kandydata osobom trzecim, takim jak dostawcy usług (w tym Adobe) oraz organy władzy publicznej. Przed takim przekazaniem, Accenture podejmuje działania w celu ochrony danych osobowych kandydata. Oczekuje się oraz wymaga się, aby wszyscy dostawcy usług oraz profesjonalni doradcy, którym przekazywane są dane osobowe kandydata, zapewniali poufność i ochronę danych osobowych kandydata. Osoby te mogą wykorzystywać dane osobowe kandydata zgodnie ze stosownym prawem o ochronie danych osobowych. Kategorie osób trzecich, które mogą mieć dostęp do danych osobowych kandydata:

 • Rekruterzy pracujący w kraju, gdzie zlokalizowane jest stanowisko, o które ubiega się kandydat. Osoby takie mogą być zlokalizowane w innym kraju;
 • Osoby odpowiedzialne za proces rekrutacji oraz inne osoby przeprowadzające rozmowy kwalifikacyjne. Często znajdują się w kraju, gdzie zlokalizowane jest dane stanowisko, ale w niektórych przypadkach mogą znajdować się w innych krajach;
 • Członkowie zespołów Talent Management oraz Talent Connection w Accenture, w skład których wchodzą osoby zlokalizowane w różnych krajach;
 • Osoby pełniące funkcje administracyjne oraz zapewniające wsparcie informatyczne;
 • Upoważniony personel dostawców usług, w tym takich jak:
  • Firma Oracle obsługująca system Accenture Talent Acquisition;
  • Firma Avature obsługująca system Accenture Talent Connection;
  • Firma HireVue obsługująca narzędzie do prowadzenia wirtualnych rozmów kwalifikacyjnych w przypadkach, gdy rozmowy na żywo nie są możliwe;
  • Firma HiredScore zajmująca się optymalizacją procesu screeningu i sourcingu w celu wyszukiwania i zatrudniania kandydatów;
  • Firmy zatrudnione na podstawie umów do przeprowadzania background screeningu, w zależności od przypadku. Mogą mieć siedziby w innym kraju i mogą pozyskiwać dane z innych krajów, gdzie kandydat zamieszkiwał, pracował lub studiował, zależnie od tego, co może być istotne dla weryfikacji. Kandydat otrzymuje szczegółowe informacje odnośnie weryfikacji przed jej rozpoczęciem;
  • Firmy zatrudnione na podstawie umów, aby wspierać Accenture w przeprowadzaniu testów psychologicznych, technicznych lub behawioralnych;
 • Urzędnicy rządowi w miejscach, gdzie istnieją prawne wymogi w zakresie sprawozdawczości, organy ścigania lub osoby prywatne będące stronami procesach, działające na podstawie prawomocnego wyroku sądowego (nakazu sądowego, wezwania lub postanowienia sądu); oraz
 • Osoby trzecie w związku z jakąkolwiek planowaną lub faktyczną reorganizacją, fuzją, sprzedażą, joint venture, cesją, transferem lub innego rodzaju zbyciem całości lub części przedsiębiorstwa, aktywów lub udziałów Accenture (w tym w związku z upadłością lub innym podobnym postępowaniem).
 • Osoby trzecie w związku z planowanym lub faktycznym projektem klienta, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.


Jeżeli kandydat nie został poinformowany inaczej, wszelkie czynności przekazywania jego danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do osób trzecich w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym opierają się na decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w danym państwie lub są regulowane przez standardowe klauzule umowne UE, (których kopię można uzyskać pod adresem dataprivacyofficer@accenture.com). Wszelkie inne czynności przekazywania danych osobowych kandydata na poziomie międzynarodowym, niepochodzące z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, odbywają się zgodnie z odpowiednimi mechanizmami oraz przy zachowaniu adekwatnych środków bezpieczeństwa w zakresie przekazywania danych osobowych na poziomie międzynarodowym.


Jak długo Accenture przechowuje moje dane osobowe?

W razie otrzymania i przyjęcia przez kandydata oferty zatrudnienia w Accenture, dane osobowe zebrane w okresie przed zatrudnieniem stają się częścią jego akt osobowych w Accenture i są przechowywane przez cały okres, jak również przez określony czas po zakończeniu zatrudnienia w Accenture. Jeżeli nie dojdzie do zatrudnienia, Accenture może mimo to nadal przechowywać dane osobowe kandydata zebrane w procesie rekrutacyjnym i wykorzystywać je w celach związanych z rekrutacją na nowe stanowiska, a w stosownych przypadkach, odnosić się do wcześniejszych aplikacji, w razie ponownego dostarczenia do Accenture życiorysu lub innych informacji w przyszłości, jak również w celach systemowego wyszukiwania i analizy kandydatów pod kątem zaproszenia do uczestnictwa w programie Accenture Talent Connection.

Accenture określa czas przechowywania danych osobowych kandydata w oparciu o następujące kryteria:

 • Accenture przechowuje dane osobowe kandydata przez taki okres, w jakim firma pozostaje z nim w bieżącej relacji;
 • Accenture przechowuje dane osobowe kandydata, jeżeli wymagają tego przepisy prawne, którym podlega;
 • Accenture przechowuje dane osobowe kandydata w przypadku, gdy jest to zalecane w celu zabezpieczenia lub poprawy sytuacji prawnej Accenture (na przykład, w związku z postepowaniem w sprawie przedawnienia, postępowaniem sądowym, lub dochodzeniem regulacyjnym).


W jaki sposób Accenture zabezpiecza dane osobowe kandydata?

W celu ochrony danych osobowych kandydata przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem, Accenture stosuje organizacyjne, techniczne oraz fizyczne środki ochrony. W przypadkach, gdy zatrudniamy dostawców zewnętrznych do realizacji usług, które mogą wiązać się z ich dostępem do danych osobowych kandydata, zobowiązujemy osoby te umownie do stosowania podobnych środków ochrony.


W jaki sposób uzyskać egzemplarz wewnętrznej Polityki w Zakresie Ochrony Danych Osobowych w Accenture, złożyć wniosek o dostęp do swoich danych osobowych lub skontaktować się z nami w celu uzyskania odpowiedzi na pytania lub informacji zwrotnej?

W razie pytań, uwag lub skarg, jak również w przypadku zamiaru złożenia wniosku o otrzymanie egzemplarza Polityki w Zakresie Ochrony Danych Osobowych w Accenture (Global Policy 0090—Data Privacy), proszę skontaktować się z nami klikając na link Kontakt.

Ponadto, przy pomocy tego samego linku można skontaktować się z nami w razie zamiaru wykonania któregokolwiek z przysługujących kandydatowi praw w związku z danymi osobowymi.

Kandydatowi przysługują następujące prawa (w okolicznościach i na warunkach, jak również z zastrzeżeniem wyjątków, określonych w obowiązujących przepisach):

 • żądanie dostępu do danych osobowych kandydata: prawo upoważnia do żądania dostępu do dotyczących kandydata danych osobowych, które przetwarza Accenture, jak również do niektórych informacji na temat samego przetwarzania;
 • żądanie sprostowania danych osobowych kandydata: prawo upoważnia do żądania sprostowania lub uzupełnienia jakichkolwiek dotyczących kandydata danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądanie usunięcia danych osobowych kandydata: prawo upoważnia do żądania usunięcia dotyczących kandydata danych osobowych, w tym w przypadku, kiedy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych kandydata: prawo upoważnia do żądania, aby Accenture zaprzestała przetwarzania danych osobowych dotyczących kandydata;
 • żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych kandydata: prawo upoważnia do żądania, aby Accenture przetwarzała dotyczące kandydata dane osobowe w ograniczonych okolicznościach, w tym za zgodą kandydata;
 • żądanie kopii lub przeniesienia danych osobowych kandydata: prawo upoważnia do żądania otrzymania kopii danych osobowych, które zostały przez kandydata dostarczone do Accenture.


W zakresie, w jakim przetwarzanie dotyczących kandydata danych osobowych odbywa się na podstawie jego zgody, kandydat ma prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie kontaktując się z inspektorem ochrony danych w Accenture pod adresem dataprivacyofficer@accenture.com. Należy zwrócić uwagę, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez Accenture danych osobowych uzyskanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem, lub prawo Accenture do kontunuowania części przetwarzania w oparciu o inne podstawy prawne niż zgoda kandydata. W zakresie, w jakim kandydat jest proszony o zaakceptowanie niniejszej informacji w jednym z naszych narzędzi, taka akceptacja jest uważana za zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie w państwach, gdzie taka zgoda jest obowiązkowa. W pozostałych państwach, kliknięcia przycisku akceptuj/zgadzam się, jest uważana za przyjęcie niniejszej informacji do wiadomości.

Jeżeli, pomimo zaangażowania i wysiłków Accenture w ochronę danych osobowych kandydata, w opinii kandydata, przysługujące mu prawa w zakresie ochrony danych zostały naruszone, kandydat ma prawo w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego, zarówno w państwie zamieszkania, państwie, gdzie odbywa się praca lub w państwie, gdzie według Pracownika, prawo o ochronie danych zostało naruszone.

Z inspektorem ochrony danych w Accenture można skontaktować się pod adresem: dataprivacyofficer@accenture.com.


Dla kandydatów z innych krajów:

Niniejsza Informacja o Ochronie Danych Osobowych dostępna jest również w następujących wersjach językowych:

 • malajski
 • brazylijski portugalski
 • chiński
 • holenderski
 • francuski (europejski)
 • francuski (kanadyjski)
 • German
 • włoski
 • japoński
 • hiszpański
 • polski


W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy wersją w jęz. angielskim a którymkolwiek z tłumaczeń niniejszej Informacji o Ochronie Danych Osobowych, wersja Informacji o Ochronie Danych Osobowych w jęz. angielskim ma znaczenie nadrzędne.

Wykaz jednostek Accenture wraz z danymi kontaktowymi: https://www.accenture.com/gb-en/legal-countries-incorporation