Careers at Accenture
Przejście do sekcji głównej zawartości.Witamy, zaloguj się, 
Początek sekcji głównej zawartości. Format do druku

Dane osobowe (wybierając "Akceptuję", wyrażasz zgodę na wszystkie warunki). 

Wybierz język 

Oświadczenie o ochronie danych w związku z rekrutacją i zatrudnianiem pracowników w Accenture

Jeśli kandydat do pracy korzysta z zasobów poświęconych karierze w Accenture zamieszczonych w internecie, musi zdawać sobie sprawę, że gromadzimy i przetwarzamy jego dane osobowe w celach związanych z rekrutacją. 

Możemy również korzystać z plików cookie i innych technologii śledzących i korzystamy z tych samych technologii na potrzeby marketingu (w tym w bazach danych systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM), targetowanych wiadomościach e-mail oraz do łączenia i analizowania danych osobowych), aby zapewnić poszczególnym osobom spersonalizowaną wizytę na naszej witrynie internetowej, aby wysyłać im istotne informacje na temat możliwości rozwijania kariery i podjęcia pracy w Accenture oraz aby przeanalizować skuteczność naszych działań i zasobów rekrutacyjnych. 

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystania danych przez firmę Accenture podczas procesu rekrutacji znajduje się poniżej lub na witrynie internetowej Kariera.

 

Wprowadzenie / kto gromadzi dane osobowe kandydata do pracy?

Przy ubieganiu się o pracę w Accenture należy mieć świadomość, że firma Accenture będzie gromadzić i wykorzystywać dane osobowe kandydatów podczas procesu rekrutacji i zatrudniania. Jak opisano w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych, dane osobowe mogą być przechowywane i wykorzystywane przez firmę Accenture w celach określonych w poniższym punkcie „Co firma Accenture robi z danymi osobowymi?”. Opis informacji dotyczących kandydatów, które firma Accenture może otrzymać od stron trzecich, znajduje się poniżej.

Określenia „Accenture” lub „my” oznacza konkretne podmioty powiązane i spółki zależne firmy Accenture, które gromadzą, wykorzystują i przechowują dane osobowe kandydatów do pracy w związku z ubieganiem się przez nich o pracę, a także w związku z naszymi procesami rekrutacji, zarządzania talentami i wszelkimi procesami rekrutacyjnymi w przypadku zaproponowania im oferty zatrudnienia. Każdy podmiot Accenture z siedzibą poza Unią Europejską będzie reprezentowany przez Accenture PLC.

Pełną listę podmiotów Accenture według krajów wraz z ich danymi kontaktowymi podano na dole niniejszego Oświadczenia o ochronie danych.

 

Jakie dane osobowe będą gromadzone przez firmę Accenture?

Rodzaje informacji, których podanie jest wymagane od kandydata oraz sposób, w jaki są one zbierane i udostępniane, zależą od wymogów kraju, w którym oferuje się dane stanowisko pracy, a nie kraju zamieszkania kandydata do pracy.

Firma Accenture będzie gromadzić następujące kategorie danych:

 • Dane osobowe;
 • Dane podawane w życiorysach / CV, listach motywacyjnych, próbkach stylu pisania lub innych materiałach pisemnych;
 • Dane generowane przez osoby przeprowadzające rozmowy kwalifikacyjne i przez rekruterów na podstawie ich interakcji z kandydatem do pracy lub w wyniku podstawowego wyszukiwania w internecie;
 • W stosownych przypadkach dane dostarczane przez zewnętrzne firmy pośrednictwa pracy, zewnętrznych rekruterów lub strony internetowe dla poszukujących pracy;
 • Rekomendacje przedstawione w imieniu kandydata do pracy przez inne osoby;
 • Dokumentacja wymagana na mocy prawa imigracyjnego;
 • Dane dotyczące wcześniejszego zatrudnienia kandydata do pracy, jego wykształcenia oraz, w stosownych przypadkach, historii kredytowej, karalności i innych danych ujawnionych podczas analizy jego wykształcenia i wcześniejszego zatrudnienia;
 • Dane dotyczące stanu zdrowia lub niepełnosprawności kandydata do pracy, w przypadku gdy mają one znaczenie dla zdolności lub dyspozycyjności do pracy, lub dla udogodnień w miejscu pracy, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych dotyczących czasu zbierania takich danych oraz innych stosownych ograniczeń.
 • W razie potrzeby dane dotyczące rasy / pochodzenia etnicznego / wyznania / niepełnosprawności / płci i samodzielnie określonego statusu osoby LGBT dla celów sprawozdawczości dla administracji państwa, a także w celu zrozumienia charakterystycznych cech różnorodności w grupie pracowników firmy Accenture.

Jednym ze sposobów zbierania przez nas informacji jest wykorzystanie plików cookie. Pliki cookie są małymi plikami informacyjnymi, które zapisują i pobierają informacje o wizycie kandydata na naszych witrynach internetowych i korzystaniu z naszych narzędzi. W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Podanie firmie Accenture dowolnych wymaganych informacji nie jest obowiązkowe, ale brak informacji może uniemożliwić kandydatowi dalsze ubieganie się o wybrane stanowisko pracy.

To Oświadczenie można przeczytać w dowolnym momencie po zalogowaniu się do systemu za pomocą nazwy użytkownika i hasła.

Przekazując nam swoje dane, kandydat potwierdza, że wszelkie złożone przez niego oświadczenia są prawdziwe i poprawne zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przekonaniem oraz że świadomie nie pominął żadnych powiązanych informacji o niekorzystnym charakterze. Podanie niedokładnych informacji może spowodować, że kandydat nie będzie kwalifikować się do zatrudnienia.

 

Co firma Accenture robi z danymi osobowymi kandydatów do pracy?

Firma Accenture wykorzysta dane osobowe kandydatów do pracy do następujących celów i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel

Podstawa prawna

Ocena adekwatności kandydata pod względem możliwości zatrudnienia go na stanowisku, o które się ubiega, a także na innym stanowisku, które może być dostępne w przyszłości.

Czynności uzasadnione zasadnym interesem firmy Accenture polegającym na zapewnieniu zatrudnienia odpowiednich pracowników. 

Zarządzanie aplikacją kandydata do pracy.

Czynności uzasadnione zasadnym interesem firmy Accenture polegającym na zapewnieniu zatrudnienia odpowiednich pracowników.

Ułatwienie komunikacji z kandydatem do pracy.

Czynności uzasadnione interesem firmy Accenture polegającym na zapewnieniu odpowiedniej komunikacji pomiędzy organizacją a kandydatem do pracy.

Wykonywanie funkcji administracyjnych (np. zwrot kosztów związanych z rozmową kwalifikacyjną).

Czynności uzasadnione zasadnym interesem firmy Accenture polegającym na zapewnieniu zatrudnienia odpowiednich pracowników.

Analiza danych, w tym analiza puli kandydatów, w celu lepszego zrozumienia, kto ubiega się o pracę w Accenture i w jaki sposób przyciągnąć największe talenty.

Czynności uzasadnione interesem firmy Accenture polegającym na stałym ulepszaniu procesów rekrutacyjnych firmy.

W niektórych przypadkach rejestrowanie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatem przez internet w celu weryfikacji przez dodatkowych rekruterów i zatrudniających managerów.

Czynności uzasadnione zasadnym interesem firmy Accenture polegającym na zapewnieniu zatrudnienia odpowiednich pracowników.

Jeśli kandydat do pracy zarejestruje się na naszej witrynie internetowej Kariera, wprowadzimy jego dane do bazy danych, aby mógł otrzymywać w przyszłości informacje na temat dostępnych stanowisk i wydarzeń w firmie Accenture.

Czynności uzasadnione zasadnym interesem firmy Accenture polegającym na zapewnieniu zatrudnienia odpowiednich pracowników.

Przenoszenie informacji kontaktowych kandydata do pracy (tylko) na Accenture Talent Connection – witrynę, którą prowadzimy w celu powiadamiania kandydatów o nowych stanowiskach, które mogą ich zainteresować. Informacje kontaktowe kandydata zostaną wykorzystane przez Accenture Talent Connection do wysłania jednego zaproszenia do powiadomień o stanowiskach dostępnych w przyszłości oraz zaproszeń na wydarzenia rekrutacyjne firmy Accenture, a także jednego późniejszego przypomnienia. Jeśli kandydat nie odpowie na te wiadomości, jego dane kontaktowe zostaną zachowane przez Accenture Talent Connection wyłącznie w celu zapewnienia, że nie skontaktujemy się już z nim ponownie. Jeśli kandydat dołączy do Accenture Talent Connection, będzie mieć w przyszłości możliwość zrezygnowania z otrzymywania wiadomości i powiadomień, jeśli podejmie taką decyzję. Należy zwrócić uwagę, że Accenture Talent Connection to osobny i odrębny serwis w stosunku do rejestracji na naszej witrynie internetowej Kariera.

Czynności uzasadnione zasadnym interesem firmy Accenture polegającym na zapewnieniu zatrudnienia odpowiednich pracowników.

Składanie wszelkich wymaganych prawem sprawozdań i odpowiedź na proces sądowy.

Spełnianie obowiązku prawnego.

 

W przypadkach, w których powyższa tabela stwierdza, że w celu realizacji danego celu opieramy się na naszych uzasadnionych interesach, wzięliśmy pod uwagę potencjalne interesy, podstawowe prawa i swobody kandydatów do pracy i możliwy wpływ naszych działań związanych z przetwarzaniem danych na te interesy, prawa i swobody. Udało nam się zrównoważyć interesy, prawa i swobody kandydatów do pracy z naszymi interesami, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, bezpieczeństwo danych i nasze obecne relacje z kandydatem do pracy. Opierając się na tej analizie stopnia zrównoważenia oraz w obliczu naszych starań, aby bardzo przejrzyście informować kandydatów do pracy o realizowanych przez nas czynnościach przetwarzania danych, jesteśmy zdania, że przetwarzanie przez nas danych kandydatów do pracy nie wpływa w istotny sposób na ich interesy, prawa i swobody. W celu uzyskania dalszych informacji na temat przeprowadzonej przez nas analizy stopnia zrównoważenia prosimy o kontakt z naszą firmą.

Będziemy przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy w celach wymienionych w powyższej tabeli za ich uprzednią zgodą w zakresie, w jakim taka zgoda jest obligatoryjna na mocy obowiązującego prawa.

Accenture nie będzie wykorzystywać danych osobowych kandydatów do pracy do celów niezgodnych z celami opisanymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych, chyba że jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, lub leży to w żywotnym interesie kandydata (np.: w przypadku konieczności udzielenia mu nagłej pomocy medycznej).

 

Z jakich źródeł firma Accenture uzyska dane osobowe kandydata do pracy?

Firma Accenture może pozyskiwać dane osobowe kandydatów do pracy z następujących źródeł:

 • Od samego kandydata do pracy, kiedy wysyła życiorysy lub inne informacje przez internet;
 • Od innych podmiotów powiązanych firmy Accenture;
 • Z rozmów z rekruterami i rozmów kwalifikacyjnych z zatrudniającymi managerami oraz pozostałymi pracownikami lub przedstawicielami firmy Accenture, z których część może być nagrywana, jak również z wyszukiwań w internecie, które mogą być prowadzone przez te osoby, lub z danych, które osoby te mogą uzyskać ze stron internetowych poświęconych poszukiwaniu pracy lub z profesjonalnych stron networkingowych (np. monster.com, LinkedIn itp.), gdzie kandydat do pracy mógł udostępnić publicznie dane na swój temat;
 • Od poprzednich pracodawców;
 • Od rekruterów zewnętrznych, firm pośrednictwa pracy lub z witryn internetowych, na których kandydat do pracy jest przedstawiany firmie Accenture za pośrednictwem jednej z tych osób. Firma Accenture nie przyjmuje niezamówionych życiorysów od zewnętrznych agencji rekrutacyjnych, ale czasami korzysta z usług takich agencji na podstawie pisemnej umowy. Wszelkie życiorysy lub inne informacje o kandydacie przekazane poza ustalonymi wytycznymi dotyczącymi zgłaszania kandydatur (w tym za pośrednictwem witryny internetowej Kariera lub w wiadomości e-mail do dowolnego pracownika Accenture) i bez pisemnej umowy lub zgłaszane w inny sposób będą uważane za przekazane do wykorzystania przez Accenture, a w przypadku, gdy kandydat zostanie zatrudniony przez Accenture, nie zostanie uiszczona żadna opłata; oraz
 • W stosownych przypadkach z dogłębnego sprawdzenia wykształcenia i historii zatrudnienia. Jeśli zezwala na to prawo, firma Accenture może zawrzeć ze stroną trzecią umowę o przeprowadzenie dogłębnego sprawdzenia wykształcenia i historii zatrudnienia kandydata przed jego zatrudnieniem. Treść informacji uzyskiwanych w ramach sprawdzania wykształcenia i historii zatrudnienia kandydata różni się w zależności od kraju, aby zapewnić zgodność z lokalnymi wymogami, ale może też obejmować informacje pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, od byłych pracodawców lub współpracowników kandydata, ze szkół, do których uczęszczał kandydat, agencji oceniających zdolność kredytową i baz danych rejestrów karnych. Kandydat otrzyma więcej informacji o charakterze takiego sprawdzania wykształcenia i historii zatrudnienia przed rozpoczęciem tego sprawdzenia. Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo lokalne, kandydat do pracy może zostać poproszony o dostarczenie firmie Accenture bezpośrednio pewnych informacji na potrzeby sprawdzenia jego wykształcenia i historii zatrudnienia (które mogą obejmować dane szczególnie chronione).

Źródła te traktuje się jako prywatne źródła informacji, chyba że dane źródło zostało wyraźnie określone jako „publiczne”. Należy pamiętać, że źródła te mogą przechowywać dane osobowe kandydatów zarówno na terytorium UE, jak i poza nim.

 

Kto będzie miał dostęp do danych osobowych kandydata do pracy? Gdzie się one znajdują?

Ogólnie rzecz biorąc, dostęp do danych osobowych kandydata do pracy będzie ograniczony w celu zminimalizowania liczby osób w globalnej organizacji Accenture, które potrzebują tych informacji do celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych, do których mogą należeć potencjalni przyszli przełożeni kandydata do pracy i osoby przez nich wyznaczone, personel Działu HR, IT, Zgodności z przepisami, Marketingu, Działu Prawnego, Finansowego i Księgowego oraz Działu Audytu Wewnętrznego.

Ze względu na fakt, iż Accenture jest globalną organizacją posiadającą globalne systemy informatyczne, dane osobowe kandydata do pracy mogą być przekazywane do innych biur Accenture w organizacji firmy na całym świecie. W firmie Accenture ustanowiono wewnętrzne zasady, których celem jest zapewnienie równorzędnego poziomu ochrony w całej organizacji firmy na całym świecie. Każde przekazanie danych osobowych kandydata do pracy do innych biur firmy Accenture (w tym przekazanie danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) poza obszar EOG) będzie podlegało wiążącym zasadom korporacyjnym firmy Accenture (których kopia dostępna jest w tym miejscu). Lista biur Accenture, które mogą przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy oraz ich dane kontaktowe znajdują się w tym miejscu.

Ponadto w razie potrzeby firma Accenture może udostępniać dane osobowe kandydata do pracy stronom trzecim takim jak niezależni usługodawcy (w tym Adobe) i władze publiczne. Zanim to nastąpi, firma Accenture podejmuje działania mające na celu ochronę danych osobowych kandydatów do pracy. Od wszystkich usługodawców i profesjonalnych doradców, którym ujawniane są dane osobowe kandydatów, oczekuje się i wymaga ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych kandydatów. Mogą oni wykorzystywać te dane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Następujące kategorie stron trzecich będą miały dostęp do danych osobowych kandydata do pracy:

 • Rekruterzy współpracujący z krajem, w którym znajduje się stanowisko, o które kandydat się ubiega. Osoby te mogą pracować w innym kraju;
 • Zatrudniający kierownicy oraz pozostałe osoby przeprowadzające rozmowy kwalifikacyjne. Często osoby te będą pracować w kraju, w którym znajduje się dane stanowisko, ale w niektórych przypadkach mogą przebywać w innych krajach;
 • Globalne zespoły ds. zarządzania talentami (Talent Management) i ds. łączenia talentów (Talent Connection) firmy Accenture składające się z ograniczonej liczby osób pracujących w kilku krajach;
 • Osoby pełniące funkcje wsparcia administracyjnego i informatycznego;
 • Upoważniony personel u naszych usługodawców, w tym:
  • w firmie Oracle, która hostuje i obsługuje system pozyskiwania talentów Accenture (Accenture Talent Acquisition System);
  • w firmie Avature, która hostuje i obsługuje serwis Accenture Talent Connection;
  • w firmie HireVue, która hostuje wirtualne narzędzie do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych służące do nagrywania rozmów kwalifikacyjnych, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na żywo.
  • HiredScore-firma zajmująca się optymalizacją procesu selekcji kandydatów w ramach procesu zatrudnienia.
  • W stosownych przypadkach firmy, z którymi zawarto umowy na przeprowadzenie sprawdzenia wykształcenia i historii zatrudnienia kandydatów. Firmy te mogą mieć siedzibę w innym kraju i mogą uzyskiwać dane z innych krajów, w których mieszkał, pracował lub studiował kandydat do pracy, co może być istotne w ramach sprawdzenia wykształcenia i historii zatrudnienia kandydatów. Kandydat otrzyma więcej informacji o każdym takim sprawdzeniu jego wykształcenia i historii zatrudnienia przed rozpoczęciem tego sprawdzenia;
 • Urzędnicy państwowi, w przypadku gdy mogą istnieć wymogi prawne w zakresie sprawozdawczości, lub organy ścigania, lub indywidualne strony w postępowaniu sądowym w odpowiedzi na wiążący proces egzekwowania prawa (nakaz, wezwanie do sądu lub nakaz sądowy); oraz
 • Strona trzecia w związku z proponowaną lub rzeczywistą restrukturyzacją, fuzją, sprzedażą, przedsięwzięciem typu joint venture, cesją, przekazaniem lub innego rodzaju dysponowaniem całością, lub dowolną częścią przedsiębiorstwa Accenture, jej aktywami lub akcjami (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem). Strona trzecia w związku z dowolnym proponowanym lub rzeczywistym projektem klienta.

O ile kandydat do pracy nie otrzyma innych informacji, przekazywanie jego danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do stron trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) odbywa się na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych lub na podstawie standardowych klauzul umownych UE (których kopię można uzyskać pod adresem dataprivacyofficer@accenture.com). Wszelkie inne międzynarodowe przekazywanie danych osobowych kandydata z krajów nienależących do EOG będzie odbywać się zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi mechanizmami i zabezpieczeniami przekazywania danych.

 

Jak długo firma Accenture będzie przechowywać moje dane osobowe?

W przypadku złożenia kandydatowi oferty zatrudnienia w firmie Accenture i przyjęcia przez niego tej oferty jego dane osobowe zebrane w okresie przed jego zatrudnieniem w firmie staną się częścią akt personalnych Accenture, które będą przechowywane przez cały okres jego zatrudnienia w firmie Accenture i przez pewien okres po ustaniu zatrudnienia. Jeśli firma Accenture nie zatrudni kandydata do pracy, może mimo wszystko nadal przechowywać i wykorzystywać dane osobowe zebrane podczas procesu rekrutacji, aby rozważyć jego kandydaturę w przypadku nowego stanowiska oraz, w razie potrzeby, aby móc odnieść się do wcześniejszej aplikacji kandydata, jeśli ponownie prześle on firmie Accenture swój życiorys lub inne informacje w przyszłości, a także w celu administrowania systemem, przeprowadzania badań i analiz oraz aby zaprosić kandydatów do przyłączenia się do serwisu Accenture Talent Connection.

Accenture ustala okres przechowywania informacji na podstawie następujących kryteriów przechowywania:

 • Firma Accenture przechowuje dane osobowe kandydatów przez cały okres trwania relacji z kandydatem do pracy;
 • Firma Accenture przechowuje dane osobowe kandydatów, jeśli jest do tego zobowiązana przepisami prawa;
 • Firma Accenture przechowuje dane osobowe kandydatów, gdy jest to wskazane w celu ochrony lub poprawy sytuacji prawnej firmy (np. w związku z przedawnieniami, postępowaniami sądowymi lub dochodzeniami organów regulacyjnych).

 

W jaki sposób firma Accenture chroni dane osobowe kandydatów do pracy.

Firma Accenture stosuje organizacyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa chroniące dane przed ich utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem. Jeżeli zawieramy umowy z dostawcami zewnętrznymi na świadczenie usług umożliwiających im dostęp do danych osobowych kandydatów do pracy, na mocy umowy wymagamy od nich zastosowania podobnych środków kontroli bezpieczeństwa.

 

Jak uzyskać kopię wewnętrznej Polityki prywatności firmy Accenture, poprosić o dostęp do swoich danych osobowych lub skontaktować się z nami w przypadku pytań, lub w celu wyrażenia opinii.

W przypadku pytań, komentarzy lub skarg, lub chęci uzyskania kopii Globalnej polityki Accenture nr 0090 – Poufność danych, można skontaktować się z nami, klikając ten link.

Ponadto można się z nami skontaktować za pomocą tego samego linku, aby wykonać dowolne ze swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych.

Kandydat do pracy ma prawo (w okolicznościach i na warunkach przewidzianych w obowiązującym prawie oraz z zastrzeżeniem wyjątków w przepisach):

 • zażądać dostępu do swoich danych osobowych: prawo to uprawnia do żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych dotyczących kandydata, jak również do niektórych informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 • zażądać sprostowania danych osobowych: prawo to uprawnia kandydata do żądania sprostowania lub uzupełnienia wszelkich danych osobowych, które byłyby niedokładne lub niekompletne;
 • zażądać usunięcia swoich danych osobowych: prawo to uprawnia do żądania usunięcia danych osobowych, również w przypadku, gdy takie dane osobowe nie są już konieczne do osiągnięcia zamierzonych celów;
 • sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych: prawo to uprawnia kandydata do żądania, abyśmy nie przetwarzali już jego danych osobowych;
 • zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych: prawo to uprawnia kandydata do żądania, abyśmy przetwarzali jego dane osobowe jedynie w ograniczonych okolicznościach, w tym za jego zgodą;
 • zażądać kopii danych osobowych lub możliwości ich przeniesienia: prawo to uprawnia kandydata do otrzymania kopii podanych przez niego danych osobowych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą kandydata do pracy, ma on prawo w każdej chwili wycofać taką zgodę, kontaktując się z inspektorem ochrony danych w firmie Accenture pod adresem dataprivacyofficer@accenture.com. Należy pamiętać, że nie będzie to miało wpływu na prawo firmy Accenture do przetwarzania danych osobowych uzyskanych przed wycofaniem zgody, ani na jej prawo do dalszego przetwarzania części danych w oparciu o inne podstawy prawne niż zgoda kandydata do pracy.

Jeśli mimo zaangażowania i wysiłków firmy Accenture na rzecz ochrony danych osobowych kandydat uważa, że jego prawa do ochrony danych osobowych zostały naruszone, ma prawo w każdej chwili złożyć skargę do organu nadzorczego w kraju, w którym mieszka, w kraju, w którym pracuje lub w kraju, w którym zdaniem kandydata do pracy naruszone zostało jego prawo do ochrony danych osobowych.

Można również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem dataprivacyofficer@accenture.com.

 

Dla osób poszukujących pracy z innych krajów:

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych jest również dostępne w następujących językach:

 • Malajski
 • Brazylijski portugalski
 • Chiński
 • Holenderski
 • Francuski (europejski)
 • Francuski (kanadyjski)
 • Niemiecki
 • Włoski
 • Japoński
 • Hiszpański
 • Polski

W przypadku sprzeczności pomiędzy wersją angielską a tłumaczeniem niniejszego Oświadczenia o ochronie danych angielska wersja niniejszego Oświadczenia o ochronie danych będzie mieć pierwszeństwo.

 

Lista podmiotów Accenture wraz z danymi kontaktowymi: https://www.accenture.com/gb-en/legal-countries-incorporation