Careers at Accenture
Przejście do sekcji głównej zawartości.Witamy, zaloguj się, 
Początek sekcji głównej zawartości. Format do druku

Potwierdzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (klikając przycisk "Akceptuję", wyraża Pan/Pani zgodę na warunki zawarte w poniższej klauzuli). 

Wybierz język 

Informacje Accenture dotyczące ochrony prywatności w procesie rekrutacji i zatrudnienia

Podczas korzystania z internetowych materiałów, informacji dotyczących kariery w Accenture, dane osobowe, podawane przez użytkownika na stronie internetowej, są gromadzone i wykorzystywane do celów związanych z rekrutacją. Używamy również plików cookie i innych technologii śledzenia, a także takich samych technologii, z jakich korzystamy w Marketingu (w tym w bazach danych do zarządzania relacjami z klientami (CRM), ukierunkowanych wiadomościach e-mail oraz łączeniu i analizowaniu danych osobowych) w celu zapewnienia użytkownikowi personalizacji zasobów do których ma dostęp w trybie online, przesyłania powiązanych informacji na temat możliwości podjęcia pracy i możliwości w Accenture oraz do analizy skuteczności rekrutacji i udostępnianych materiałów. Więcej informacji o tym, w jaki sposób Twoje dane będą wykorzystywane przez Accenture podczas procesu rekrutacyjnego, znajduje się poniżej lub na stronie internetowej Kariera.

Wprowadzenie / kto gromadzi Twoje dane osobowe?

Gdy ubiegasz się o pracę w Accenture, Accenture gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe podczas procesu rekrutacji i zatrudniania. Jak opisano w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, Twoje dane osobowe mogą być zgodnie z wymaganiami prawnymi przechowywane i wykorzystywane przez Accenture w celu rozpatrzenia Twoich kwalifikacji do zatrudnienia, lub w inny sposób poniżej opisany. Poniższej podajemy jakie informacje Accenture może otrzymać na Twój temat od podmiotów trzecich.

„Accenture” oznacza konkretne filie, spółki zależne i oddziały Accenture oraz współpracujących dostawców usług, którzy będą gromadzić, wykorzystywać i przechowywać Twoje dane osobowe w związku ze złożeniem wniosku o zatrudnienie, procesami rekrutacji i zarządzania talentami, a także wszelkimi procesami zatrudnienia w przypadku rozszerzenia oferty zatrudnienia. Pełna lista podmiotów Accenture z podziałem według krajów oraz ich dane kontaktowe, znajdują się w końcowej części niniejszego Oświadczenia, wraz z wykazem zakontraktowanych dostawców usług, którzy świadczą usługi IT lub usługi weryfikacyjne.

Jakie dane osobowe gromadzi Accenture?

Rodzaj informacji, jakich od Ciebie żądamy oraz sposób, w jaki te informacje są gromadzone i udostępniane, jest określony przez wymogi obowiązujące w kraju, w którym oferowane jest dane stanowisko, a nie w kraju Twojego zamieszkania. Chociaż szczegółowe wymagania różnią się w zależności od kraju i stanowiska, Accenture gromadzi zazwyczaj następujące kategorie danych:

 • Dane przedstawione w życiorysie/CV, listach, formularzach lub innych materiałach pisemnych;
 • Dane wygenerowane przez osoby przeprowadzające rozmowy o pracę, w oparciu o ich interakcje z Tobą lub podstawowe wyszukiwanie w Internecie;
 • Dane dostarczone przez agencje pośrednictwa pracy, osoby prowadzące rekrutację lub witryny internetowe do poszukiwania pracy, tam gdzie ma to zastosowanie;
 • Referencje od innych osób;
 • Dane na temat Twojego wcześniejszego zatrudnienia, edukacji, a w przypadku gdy ma to zastosowanie, także historii kredytowej, informacje o karalności lub inne dane ujawnione podczas sprawdzania przeszłości;
 • Dane na temat zdrowia lub niepełnosprawności w przypadku, gdy ma to znaczenie dla zdolności lub dostępności do pracy lub dla miejsca pracy pod warunkiem zachowania ograniczeń prawnych dotyczących czasu zbierania, przechowywania tych danych i innych mających zastosowanie ograniczeń i włączeń;
 • Dane na temat rasy / pochodzenia etnicznego / religii / niepełnosprawności / płci i samodzielnie określonego statusu LGBT, dla celów sprawozdawczości tam, gdzie jest to wymagane, jak również do celów zrozumienia różnorodności cech pracowników Accenture.

Podanie danych osobowych stanowi wyrażenie przez Ciebie zgody na ich wykorzystanie oraz weryfikację ich poprawności.

Poprzez podanie danych osobowych potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś powyższe oraz że wyrażasz dobrowolną i świadomą zgodę na wykorzystanie swoich danych, jak przedstawiono powyżej. Podawanie informacji wymaganych przez Accenture nie jest obowiązkowe, ale brak ich podania może skutkować odrzuceniem kandydatury w procesie rekrutacji na dane stanowisko.

Niniejsze oświadczenie możesz przeczytać w dowolnym momencie, logując się do systemu za pomocą nazwy użytkownika i hasła.

Podając swoje dane potwierdzasz, że wszystkie oświadczenia złożone przez Ciebie są prawdziwe i poprawne, zgodnie z Twoją wiedzą i przekonaniem, oraz że nie pominąłeś świadomie żadnych informacji o charakterze negatywnym. Podanie niedokładnych informacji może spowodować, że nie będziesz mógł ubiegać się o wybrane stanowisko.


Co Accenture zrobi z Twoimi danymi osobowymi?

Accenture wykorzysta Twoje dane osobowe do następujących celów:

 • Oceny Twoich predyspozycji do pracy na wybranym stanowisku, jak również na stanowiskach, które mogą być dostępne w przyszłości;
 • Czynności administracyjne (np. zwrot kosztów poniesionych w związku z rozmową kwalifikacyjną);
 • Analizy grupowa osób ubiegających się o pracę, w celu lepszego zrozumienia kim są osoby ubiegające się o pracę w Accenture i jak przyciągnąć najzdolniejsze osoby;
 • W niektórych przypadkach nagrania internetowej rozmowy rekrutacyjnej, wykonywane do wglądu przez dodatkowe osoby prowadzące rekrutację i zatrudniających menadżerów. W takich przypadkach prosimy o wyrażenie oddzielnej zgody na nagrywanie;
 • Gdy zarejestrujesz się w sekcji „Nowy? Zacznij tutaj” na naszej witrynie internetowej, wprowadzimy Cię do bazy danych i będziemy wysyłać powiadomienia e-mailowe o dostępnych stanowiskach i wydarzeniach w Accenture;
 • Przesyłania danych kontaktowych (wyłącznie) do Sieci Talentów Accenture (Accenture Talent Connection) - witryny, którą prowadzimy w celu informowania zainteresowanych osób o nowych stanowiskach, które mogą być dla nich interesujące. Twoje dane kontaktowe zostaną wykorzystane przez witrynę Sieci Talentów Accenture do wysłania zaproszenia do zarejestrowania się w usłudze powiadomień o stanowiskach dostępnych w Accenture w przyszłości oraz wysyłania zaproszeń do wydarzeń rekrutacyjnych w Accenture i odpowiednich przypomnień. Jeśli nie odpowiesz na te wiadomości, Twoje dane kontaktowe będą przechowywane przez Sieć Talentów Accenture wyłącznie w celu zapewnienia, abyśmy nie kontaktowali się z Tobą ponownie. Jeśli dołączysz do Sieci Talentów Accenture masz możliwość zrezygnowania z otrzymywania wiadomości i komunikatów. Zauważ, że Sieć Talentów Accenture stanowi odrębną usługę i nie ma ona związku z rejestracją na naszej stronie internetowej w sekcji „Nowy? Zacznij tutaj”; oraz
 • Wszelkich raportów, wymaganych przez prawo oraz związanych z procesem sądowym.

Z jakich źródeł Accenture uzyskuje Twoje dane osobowe?

Accenture może uzyskiwać informacje na Twój temat z następujących źródeł:

 • Od Ciebie, gdy przesyłasz życiorys lub inne informacje przez Internet;
 • Z rozmów z osobami prowadzącymi rekrutację i z rozmów kwalifikacyjnych z zatrudniającymi menadżerami oraz innymi pracownikami lub przedstawicielami Accenture, z których niektóre mogą być rejestrowane (za Twoją wiedzą i wyraźną zgodą), jak również z wyników wyszukiwania informacji w Internecie, które osoby te mogą wykonywać, lub z danych, które mogą uzyskać na stronach pośrednictwa pracy lub witrynach sieci profesjonalistów (np. monster.com, LinkedIn itp.), na których udostępniłeś swoje dane;
 • Od innych podmiotów i agencji rekrutacyjnych lub ze stron internetowych, które prezentują Ciebie dla Accenture. Accenture nie akceptuje otrzymywania życiorysów od agencji rekrutacyjnych z którymi Accenture nie współpracuje, o które samo nie wystąpiło, ale czasami po podpisaniu umowy Accenture korzysta z usług tego typu agencji,. Wszelkie życiorysy lub inne informacje o kandydacie, dostarczone niezgodnie z ustalonymi wytycznymi dotyczącymi ich przesyłania (w tym przekazane poprzez witrynę Kariera lub za pośrednictwem poczty e-mail do pracowników Accenture) i bez podpisanej umowy lub uzyskane w inny sposób, będą uważane za dostarczone Accenture do wykorzystania i w przypadku zatrudnienia kandydata przez Accenture nie zostanie wypłacone żadne wynagrodzenie; oraz
 • Z weryfikacji danych, o ile ma to zastosowanie. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Accenture może zawierać umowy z podmiotami trzecimi na wykonanie wstępnej weryfikacji historii kandydata. Treść informacji może się różnić w zależności od kraju, zgodnie z lokalnymi wymogami, ale może zawierać informacje uzyskane ze źródeł dostępnych publicznie, od byłych pracodawców lub kolegów, szkół, do których kandydat uczęszczał, podmiotów sprawdzających historię kredytową oraz rejestrów karnych. Jeżeli w danej jurysdykcji jest to dozwolone, tego typu informacje będą gromadzone jedynie po uprzednim uzyskaniu Twojej zgody, a przed rozpoczęciem weryfikacji otrzymasz więcej informacji na temat jej charakteru. Jeśli jest to wymagane przez przepisy prawa lokalnego, możesz zostać poproszony o podanie bezpośrednio Accenture pewnych informacji o sobie(które mogą obejmować dane wrażliwe).

Kto będzie miał dostęp do moich danych osobowych? Gdzie będą przechowywane?

Ogólnie rzecz biorąc, dostęp do Twoich danych osobowych jest ograniczony do minimalnej liczby osób w globalnej organizacji Accenture, które potrzebują ich do oceny Twojej kandydatury, pełnią funkcje obsługujące rekrutację i zarządzanie talentami lub którym musimy dostarczyć je, zgodnie z obowiązującym prawem.

W przypadku gdy Twoje dane osobowe są przekazywane do kraju innego niż kraj, w którym mieszkasz, należy pamiętać, że kraje te mogą nie mieć takich samych zabezpieczeń prawnych, związanych z ochroną danych osobowych, jakie mają zastosowanie w Twoim kraju. W takich przypadkach Accenture postępuje zgodnie z wewnętrzną globalną polityką prywatności.

Do Twoich danych osobowych dostęp mają następujące kategorie osób:

 • Osoby prowadzące rekrutację z kraju, w którym ubiegasz się o stanowisko. Osoby te mogą przebywać w innym kraju;
 • Zatrudniający menadżerowie lub inne osoby przeprowadzające rozmowy kwalifikacyjne. Często osoby te znajdują się w kraju, w którym oferowane jest stanowisko, ale w niektórych przypadkach mogą one znajdować się w innych krajach;
 • Globalne zespoły Accenture zajmujące się zarządzaniem talentami oraz siecią talentów, składające się z ograniczonej liczby osób w kilku krajach;
 • Osoby pełniące funkcje administracyjne i obsługi informatycznej;
 • Upoważniony personel naszych dostawców usług, w tym:
  • Oracle, który to podmiot obsługuje system dot. pozyskiwania talentów (Accenture Talent Acquisition System);
  • Avature, który obsługuje system sieci talentów (Accenture Talent Connection);
  • Spółka HireVue, która obsługuje wirtualne narzędzie wykorzystywane do nagrywania rozmów kwalifikacyjnych, gdy nie jest możliwe przeprowadzenie takiej rozmowy na żywo;
  • Podmioty zakontraktowane do przeprowadzania weryfikacji historii, jeśli ma to zastosowanie. Podmioty te mogą znajdować się w innym kraju i mogą uzyskiwać dane z innych krajów, w których mieszkałeś, pracowałeś lub studiowałeś, jeśli mogą one mieć znaczenie dla weryfikacji historii kandydata. Otrzymasz więcej informacji na temat takiej weryfikacji przed jej rozpoczęciem;
  • Urzędnicy państwowi, jeśli występują prawne wymogi w zakresie sprawozdawczości lub organy ścigania albo prywatne strony procesowe w związku z aktualnym procesem prawnym (aresztowanie, wezwanie sądowe lub nakaz sądowy); oraz
 • Następcy prawni Accenture w przypadku sprzedaży lub zbycia całości lub części działalności.

Jak długo Accenture będzie przechowywała Twoje dane osobowe?

Jeśli otrzymałeś i przyjąłeś ofertę pracy w Accenture, dane osobowe zgromadzone przed zatrudnieniem staną się częścią Twojego pracowniczego rejestru danych w Accenture, przechowywanego przez cały okres zatrudnienia w Accenture, a także później (poszczególne okresy przechowywania danych różnią się w zależności od kraju). Jeśli Accenture Cię nie zatrudni, wyrażasz niniejszym zgodę aby Accenture zachowało i wykorzystywało Twoje dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacji, w celu rozpatrywania Twojej kandydatury na nowe stanowiska i, jeśli jest to właściwe, sprawdzenia wcześniej złożonego wniosku, jeśli prześlesz swoje CV lub inne informacje do Accenture ponownie w przyszłości, jak również dla celów administrowania systemem, aby wykonywać badania i analizy oraz zapraszać Cię do dołączenia do Sieci Talentów Accenture.


Jak Accenture chroni Twoje dane osobowe?

Accenture stosuje organizacyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem. W przypadku zawarcia umowy z innym podmiotem na świadczenie usług, które mogą umożliwić jej dostęp do Twoich danych osobowych, w umowie wymagamy od takiego podmiotu stosowania przez niego analogicznej kontroli bezpieczeństwa która także wymagana jest przez prawo.

Jak uzyskać kopię wewnętrznej polityki prywatności Accenture, zażądać dostępu do swoich danych osobowych lub skontaktować się z Accenture w przypadku pytań lub uwag?

Jeśli masz pytania, uwagi lub skargi lub chcesz otrzymać kopię Globalnej Polityki Accenture 0090 dotyczącej Prywatności danych, lub chcesz uzyskać dostęp do kopii swoich danych osobowych lub skorygować je, jeżeli uważasz, że są niedokładne, możesz skontaktować się z nami klikając ten link. Każdy kraj, w którym znajduje się siedziba Accenture, posiada osobę odpowiedzialną za ochronę prywatności danych, która nadzoruje zgodność z lokalnymi wymogami dotyczącymi ochrony prywatności. Można również skorzystać z formularza kontaktowego, aby skontaktować się ze specjalistą Accenture ds. Ochrony Danych w kraju lub otrzymać więcej informacji o tym, w jaki sposób Twoje dane zostaną wykorzystane w danym kraju.Do osób poszukujących pracy z Malezji:

Obowiązująca w Malezji ustawa o ochronie danych osobowych z roku 2010 („Ustawa”) wymaga od Accenture zapewnienia dostępności niniejszego oświadczenia zarówno w języku malezyjskim, jak i w języku angielskim. Wersja w języku malezyjskim znajduje się tutaj.

Do osób poszukujących pracy z innych krajów:

Niniejsze oświadczenie jest również dostępne w następujących językach:

 • Malezyjskim
 • Portugalskim (odmiana brazylijska)
 • Chińskim
 • Niderlandzkim
 • Francuskim (odmiana europejska)
 • Francuskim (odmiana kanadyjska)
 • Niemieckim
 • Włoskim
 • Japońskim
 • Hiszpańskim
 • Polskim

Lista podmiotów Accenture i ich dane kontaktowe : https://www.accenture.com/us-en/office-directory

 
Format do druku